Algemene Voorwaarden Kranenburg Zevenaar VOF

I. Algemene bepalingen

1. Algemeen

1.1. Kranenburg Zevenaar VOF hem is een handelsnaam van Kranenburg Zevenaar VOF., gevestigd en kantoor houdende te Zevenaar, gemeente Zevenaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden Gelderland onder nummer 65043456. BTW-indentificatienummer: NL855958704B01.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Kranenburg Zevenaar VOF partij is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3. Overeenkomsten, waarbij Kranenburg Zevenaar VOF partij is, worden beheerst door Nederlands recht.

2. Niet afgehaalde producten

2.1. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van Kranenburg Zevenaar VOF aan de klant, dat hij aan de aflevering/retournering van het product moet meewerken, de klant gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, is Kranenburg Zevenaar VOF bevoegd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

3. Transport vanaf de voordeur

3.1. Levering/retournering van door de klant bestelde/ter reparatie aangeboden producten vindt, wanneer de klant de producten niet bij Kranenburg Zevenaar VOF ophaalt, plaats aan de voordeur. Kranenburg Zevenaar VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor op verzoek van de klant vanaf de voordeur verricht transport, indien en voor zover als gevolg van dat transport beschadigingen optreden.

II. Elektrotechnische Detailhandel

4. Kwaliteit

4.1. Kranenburg Zevenaar VOF is verplicht een product af te leveren dat beantwoordt aan de overeenkomst: het dient de eigenschappen te bezitten die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Beantwoordt het product niet aan de overeenkomst, dan heeft de klant recht op reparatie respectievelijk vervanging.

4.2. Bij producten met fabrieksgarantie kan de klant zich ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Kranenburg Zevenaar VOF kan op verzoek van de klant bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Kranenburg Zevenaar VOF blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting met inbegrip van eventuele rente en kosten.

6. Betaling

6.1. Tenzij anders overeengekomen is de klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd ter gelegenheid van de door Kranenburg Zevenaar VOF verstrekte orderbevestiging en 50% bij aflevering. Betaling dient contant te geschieden, waaronder mede wordt verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Kranenburg Zevenaar VOF aangegeven bankrekening.

6.2. Door de klant gedane betalingen worden in eerste instantie afgeboekt op eventueel verschuldigde kosten en rente, vervolgens op de hoofdsom.

6.3. Als het voor de aflevering van het product overeengekomen tijdstip op verzoek van de klant wordt uitgesteld, is (het resterende deel van) de koopsom door de klant verschuldigd op de oorspronkelijk overeengekomen afleverdatum.

7. Levering, termijnen

7.1. Kranenburg Zevenaar VOF is bevoegd om een order in delen te leveren.

7.2. Door Kranenburg Zevenaar VOF aan de klant gemelde leveringstermijnen zijn indicatief en beginnen niet eerder te lopen dan op het moment, waarop de door de klant getekende offerte/orderbevestiging in het bezit van Kranenburg Zevenaar VOF is: bij niet tijdige aflevering dient de Kranenburg Zevenaar VOF schriftelijk in gebreke te stellen.

8. Klachten

8.1. De klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Kranenburg Zevenaar VOF daarvan niet binnen bekwame tijd, nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Voor consumenten is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking nog tijdig.

9. Overmacht

9.1. Kranenburg Zevenaar VOF is niet aansprakelijk wegens niet nakoming indien deze haar niet kan worden toegerekend. Niet nakoming kan onder meer niet aan Kranenburg Zevenaar VOF worden toegerekend ingeval van niet of niet tijdige nakoming door toeleveranciers, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden en ingeval het bestelde product door de fabriek niet meer wordt geleverd.

10. Schadevergoeding

10.1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan kan de klant eisen: – aflevering van het ontbrekende; – herstel van de afgeleverde zaak, mits Kranenburg Zevenaar VOF hieraan redelijkerwijs kan voldoen; – vervanging van het afgeleverde product, tenzij de afwijking van het overeen gekomene te gering is om dit te rechtvaardigen. Herstel of vervanging kan niet van Kranenburg Zevenaar VOF worden gevergd indien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van het uitoefenen van een ander recht of een andere vordering die de klant toekomt.

III. Reparatievoorwaarden

11. Reparaties

11.1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon door Kranenburg Zevenaar VOF zijn omschreven.

12. Prijzen

12.1. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaalen terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, te vermeerderen met BTW.

12.2. De door Kranenburg Zevenaar VOF aan de klant gegeven afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatiekosten.

13. Stoppen of doorgaan

13.1. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgiftebon, dan zal Kranenburg Zevenaar VOF de klant de mogelijkheid bieden om alsnog af te zien van reparatie. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor de prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

13.2. De klant kan afzien van reparatie en betaalt in dat geval de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgiftebon Kranenburg Zevenaar VOF stelt het product na betaling weer ter beschikking van de klant.

14. Kwaliteit

14.1. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig functioneert en voldoet aan eventuele voorschriften.

14.2. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.

15. Aansprakelijkheid

15.1. Kranenburg Zevenaar VOF is aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van het product, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.

16. Garantie

16.1. Kranenburg Zevenaar VOF geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maansen op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaakc.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.

IV. Installatiewerk

17. Installatie

17.1. Kranenburg Zevenaar VOF kan op verzoek van de klant installatiewerkzaamheden verrichten. Kranenburg Zevenaar VOF geeft de prijs voor installatiewerkzaamheden voor de aanvang van de werkzaamheden op aan de klant en begint niet eerder met de werkzaamheden dan na aanvaarding van het aanbod van Kranenburg Zevenaar VOF.

18. Omvang installatiewerkzaamheden

18.1. De door Kranenburg Zevenaar VOF verrichte installatiewerkzaamheden zijn servicewerkzaamheden Kranenburg Zevenaar VOF verricht geen hak- en breekwerk.

18.2. Ingeval Kranenburg Zevenaar VOF in het kader van haar installatiewerkzaamheden ook boorwerkzaamheden verricht, is Kranenburg Zevenaar VOF – behoudens opzet en/of grove schuld – niet aansprakelijk indien er schade ontstaat als gevolg van het raken van elektriciteits-, gas- en waterleidingen.